KULLANIM KOŞULLARI

 Bu internet sitesine girmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir:

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Dragos İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Dragos” olarak anılacaktır) sorumlu değildir. Dragos, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Dragos, hata, ihmal, kesinti, silinme, virüs, iletişim hatası, hırsızlık veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dragos bu internet sitesindeki tüm bilgi, resim, eser, marka, alan adı, logo, teknik veri, yazılım, metot ve sair her nev’i içeriğin (“İçerik”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İçerikler, hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz.

İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamak amacıyla “Çerezler” ve benzer yazılımlar vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmekte, ayrıca bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydedilmektedir. Çerezler sizin ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, bildirimler yollanmasını ve tanıtımlar sunulmasını sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

GİZLİLİK KURALLARI, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Dragos İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Dragos tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2 ve 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kişisel verilerinizin Dragos İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya işlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır. Bu Sözleşme ve Aydınlatma ve Rıza metnini onaylayarak, sayılanları kabul etmiş olursunuz.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Dragos tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Dragos’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Dragos ve Dragos ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere kişisel veri ve ticari bilgileriniz işlenecektir:

  • Ad/Soyad, Unvan, Vergi / Kimlik Numarası, Adres, E-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve benzeri temel kişisel bilgiler, alışveriş alışkanlıklarınız, sipariş ayrıntılarınız, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, konumunuz, ip numaranız ve benzeri;
  • Sipariş bilgileriniz, proje, plan, teklif, çizim ve benzerleriniz;
  • Alışveriş geçmişiniz;
  • Ödeme (kredi kartı, vs…) ve Banka bilgileriniz ve benzeri.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

  • Mevzuat gereği;
  • Mahkeme ilamı veya yasal süreç gereği.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Dragos tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; Dragos’a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Dragos tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Dragos’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Dragos ‘un ve Dragos ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içi ya da yurt dışında bulunan özel kurumlar ile paylaşılabilecektir ve aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin izniniz ile transfer edildiği üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Dragos sorumlu değildir. Bu kapsamda İnternet Sitesinden ulaşılan üçüncü kişilere ait diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, gizlilik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, kullanım şartları, çerezleri ve benzerleri sebebi ile oluşabilecek ihtilaf ve zararlardan Dragos sorumlu değildir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

DRAGOS ŞİRKET BİLGİLERİ:

UNVAN / Vergi No: Dragos İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Adres: Cevizli – Bağdat Caddesi No: 552 / 1 Maltepe – İstanbul / Türkiye
Tel/E-posta: +90 216 3520616 / info@dragos.com.tr
İnternet Sayfası Adı: www.dragos.com.tr